با توجه به اینکه دوره نازک دوز زنانه پایه شروع یادگیری هنر خیاطی است، بر آن شدیم در این مقاله توضیحاتی در مورد سرفصل های آموزش این دوره بیان شود. با توجه به اینکه جهت یادگیری هر مبحث نیاز به گذراندن فصل های پیش نیاز می باشد مطالب به تربیت پیش نیازهای مربوطه قرار گرفته اند. لازم به ذکر است کلیه آموزش های دوره نازک دوز زنانه با فرض مبتدی بودن شخص اراپه شده است.

دوخت مقدماتی (پیش نیاز تمام مباحث دوره نازک دوز زنانه)

1- دوخت مقدماتی جلسه اول : آموزش نخ کشی چرخ – راسته دوزی – دوخت معکوس – چرخ نیش – دوخت ساسون

2- دوخت مقدماتی جلسه دوم : مغزی دوزی (آماده کردن و دوخت مغزی) – درآوردن نوار اریب و دوخت نوار اریب – پس دوزی – زیگزاگ – راسته دوزی – زیگزاگ پنهان – پیچ رل – لبه دوزی – باز کردن جادکمه – دوخت دکمه پایه دار – دوخت دکمه بدون پایه

3- دوخت مقدماتی جلسه سوم : دوخت جادکمه به صورت دندانه موشی – پیچ رل برای تمیز دوزی – دندانه موشی – قیچی زیگزاگ – چرخ نیش – درز فرانسوی – چسباندن زامفیکس و توضیح درباره لایه چسب کوباندن به دم پای شلوار – سردوز با چرخ اورلوک

4- دوخت مقدماتی جلسه چهارم : دوخت زیپ مردانه و دوخت زیپ زنانه

اندازه گیری (پیش نیاز تمام مباحث دوره نازک دوز زنانه)

5- اندازه گیری جلسه اول : اندازه گیری کل بدن – قد کمر تا زانو و دم پا – گرفتن قد فاق

دامن تنگ و خمره ای

6- درس دامن تنگ و خمره ای جلسه اول : درس روی تخته، رسم الگوی پشت و جلو دامن با ساسون در پشت

7- درس دامن تنگ و خمره ای جلسه دوم : بیان استثناهای دامن در پشت و جلو (کمر باریک در دو حالت، کمر پهن و افراد با شکم بزرگ و افراد با باسن بزرگ)

8- درس دامن تنگ و خمره ای جلسه سوم : برش روی پارچه، برش کمری دامن و لایه چسب، برش روی آستری

9- درس دامن تنگ و خمره ای جلسه چهارم : دوخت زیپ مخفی، ساسون ها و اتوی چاک پایین و قیچی زدن قسمت زیپ

10- درس دامن تنگ و خمره ای جلسه پنجم : دوخت پهلوها در دامن و آستری . کش کاری کمری و اتو

11- درس دامن تنگ و خمره ای جلسه ششم : وصل آستری به دامن تنگ، وصل کمری به دامن . غلقتی کمری دامن و توضیح برای جادکمه زدن

دامن های ربع، نیم و تمام کلوش

12- درس دامن های ربع، نیم و تمام کلوش جلسه اول : درس پای تخته دامن های کلوش

13- درس دامن های ربع، نیم و تمام کلوش جلسه دوم : برش روی میز با پارچه های یکبار مصرف ربع، نیم و تمام کلوش با توضیحات کامل برای دوخت زیپ و کمری و کش دوزی. برش سجاف روی پارچه یکبار مصرف و دوخت با سوزن ته گرد در قسمت سجاف به کمری. توضیح درباره پای لباس و کش دوزی

14- درس دامن های ربع، نیم و تمام کلوش جلسه سوم : برش لایه چسب برای سجاف و کوباندن روی پارچه، دوخت روی کمری دامن با توضیحات کامل حتی اتو کردن بعد از دوخت و توضیحات عملی برای کش دوزی و دوخت پای دامن کلوش و آرایش پای دامن

دامن فون کلاسیک

15- درس دامن فون کلاسیک جلسه اول : درس پای تخته هم در رسم الگو و هم برش کاغذ الگو روی تخته

16- درس دامن فون کلاسیک جلسه دوم : برش روی پارچه یکبار مصرف. موازنه کردن روی پارچه جلو دامن و نشان دادن حالت دامن فون روی میز

دامن نیلوفری ساده و کلاسیک (ماهی)

17- درس دامن نیلوفری ساده و کلاسیک (ماهی) جلسه اول : درس روی تخته (آموزش طرز الگوکشی)

18- درس دامن نیلوفری ساده و کلاسیک (ماهی) جلسه دوم : درس روی تخته، روی کاغذ، صحبت برای برش ریون

19- درس دامن نیلوفری ساده و کلاسیک (ماهی) جلسه سوم : برش روی میز . روی پارچه یکبار مصرف در هر دو حالت پارچه ریون و پارچه های عادی (اریب پارچه)

دامن ترک، ترک کلوش و ترک نیلوفری

20- درس دامن ترک، ترک کلوش و ترک نیلوفری جلسه اول : درس پای تخته (آموزش طرز الگوکشی)

21- درس دامن ترک، ترک کلوش و ترک نیلوفری جلسه دوم : روی میز روی کاغذ الگو

22- درس دامن ترک، ترک کلوش و ترک نیلوفری جلسه سوم : روی میز و برش روی پارچه با پارچه یکبار مصرف

23- درس دامن ترک، ترک کلوش و ترک نیلوفری جلسه چهارم : دوختن کش به دور کمر، درآوردن گوده و دوختن به ترک های دامن

دامن پیله دار

24- درس دامن پیله دار جلسه اول : روی میز برش روی کاغذ الگو، روی پارچه یکبار مصرف دامن پیله روی پا و روی دامن پیله از وسط پا حتی دوخت با سوزن

دامن لنگی

25- درس دامن لنگی جلسه اول : درس روی میز، برش با پارچه یکبار مصرف و حتی ئوخت پهلوها با سوزن و نشان دادن حالت دامن لنگی

دامن از روی پا چاکدار

26- درس دامن از روی پا چاکدار جلسه اول : درس روی تخته روی کاغذ الگو

دامن شلواری

27- درس دامن شلواری جلسه اول : درس روی تخته و رسم جیب آبمانی و آمریکایی

28- درس دامن شلواری جلسه دوم : برش کیسه و سجاف جیب روی کاغذ روی میز، برش دامن شلواری روی پارچه

29- درس دامن شلواری جلسه سوم : دوخت جیب ها در هر دو طرف و شروع به دوخت زیپ دامن شلواری

30- درس دامن شلواری جلسه چهارم : ادامه دوخت زیپ، دوخت فاق و دوخت پهلوها

31- درس دامن شلواری جلسه پنجم : اتوکاری، دوخت کمری و تمیز دوزی کمری

بالاتنه ساده (یکی از اساسی ترین سرفصل های دوره نازک دوز زنانه)

32- درس بالاتنه ساده جلسه اول : درس پای تخته (آموزش طرز الگوکشی)

33- درس بالاتنه ساده جلسه دوم : ادامه درس پای تخته (آموزش طرز الگوکشی)

34- درس بالاتنه ساده جلسه سوم : ادامه درس پای تخته (آموزش طرز الگوکشی)

35- درس بالاتنه ساده جلسه چهارم : توضیح کامل ساسون های طولی و عرضی، توضیح کامل یقه های خطی، ساسون یقه و روی هم گرد پای تخته

36- درس بالاتنه ساده جلسه پنجم : کار روی میز با کاغذ الگو، بستن ساسون عرضی در کمر، بستن ساسون لقی یقه، درآوردن سجاف یقه در پشت و جلو بالاتنه یقه گرد

37- درس بالاتنه ساده جلسه ششم : کار روی میز، برش الگو روی پارچه بطور کامل حتی برش لایه چسب

یقه گرد

38- دوخت یقه گرد جلسه اول : کوباندن لایه چسب به سجاف ها و توضیحات راجع به بلیطی و درآوردن مچی و قیچی کردن نوار اریب برای بلیطی و اتو کردن، دوخت ساسون ها بطور کامل و توضیح درباره دوخت ساسون ها

39- دوخت یقه گرد جلسه دوم : دوخت سجاف به یقه و اتوکاری و سنگین کاری، کامل شدن یقه و اتوکاری یقه، دوخت پهلوها و اتوکاری درزهای پهلو

40- دوخت یقه گرد جلسه سوم : دوخت بلیطی آستین و دوخت مچی

41- دوخت یقه گرد جلسه چهارم : وصل آستین به تنه، توضیح برای دکمه و جادکمه، غلفتی کردن پای لباس و کامل شدن بلوز یقه گرد

یقه انگلیسی

42- درس یقه انگلیسی اولیه جلسه اول : درس تئوری یقه انگلیسی اولیه روی میز و رسم یقه بالایی و برش سجاف

43- درس یقه انگلیسی اولیه جلسه دوم : برش پارچه روی میز

44- درس یقه انگلیسی اولیه جلسه سوم : چسباندن لایه چسب یقه و سجاف روی پارچه، دوخت تمامی ساسون ها و دوخت سرشانه های سجاف

45- درس یقه انگلیسی اولیه جلسه چهارم : دوخت سرشانه ها و اتوکاری و دوخت یقه به تنه

46- درس یقه انگلیسی اولیه جلسه پنجم : دوخت سجاف به یقه و تنه و اتوکاری

بلیطی جلو بلوز

47- درس بلیطی جلو بلوز جلسه اول : برش و دوخت کامل انجام شد

جیب روی بلوز

48- درس جیب رو جلسه اول : دوخت جیب روی بلوز

بالاتنه با پنس شانه

49- درس بالاتنه با پنس شانه جلسه اول : درس تئوری پای تخته (آموزش طرز الگوکشی)

50- درس بالاتنه با پنس شانه جلسه دوم : کار روی تخته، رسم الگو، حلقه ها، ساسون سر شانه، ساسون داخل حلقه آستین پشت

51- درس بالاتنه با پنس شانه جلسه سوم : رسم الگوی پشت و جلو (جلو روی کاغذ) بستن پنس شانه روی الگو، رسم کارور جلو، تمام شانه و رسم حلقه آستین، تنگ و اندامی کردن و کنترل کمر، توضیح درباره ساسون عرضی دور کمر و یک سانتیمتر پایین ساسون در جلو و ۵ سانتیمتر صاف بودن ساسون در پشت

برش های عمودی و منحنی

52- درس برش های عمودی و منحنی جلسه اول : روی الگوی پنس شانه، درس برش منحنی و برش زدن کاغذ الگو و رسم خط موازنه در برش منحنی روی تخته

53- درس برش های عمودی و منحنی جلسه دوم : رسم برش عمودی در هر دو حالت پشت و برش روی کاغذ الگو روی تخته و توضیحات برای رسم خط موازنه

پیراهن تنگ و اندامی

54- درس پیراهن تنگ و اندامی جلسه اول : درس روی میز با کاغذ الگو به همراه برش عمودی، تنگ و اندامی کردن و توضیح بر خط موازنه و برش

55- درس پیراهن تنگ و اندامی جلسه دوم : درس روی میز، تبدیل الگوی تنگ و اندامی به ترک اندامی

یقه انگلیسی، آمریکایی و آرشال سرخود

56- درس یقه انگلیسی، آمریکایی و آرشال سرخود جلسه اول : درس تئوری روی میز و رسم الگوی آرشال، آمریکایی و انگلیسی

57- درس یقه انگلیسی، آمریکایی و آرشال سرخود جلسه دوم : درآوردن سجاف یقه انگلیسی و برش روی پارچه

58- درس یقه انگلیسی، آمریکایی و آرشال سرخود جلسه سوم : دوخت جیب و تنه

59- درس یقه انگلیسی، آمریکایی و آرشال سرخود جلسه چهارم : دوخت یقه و سجاف

مانتو کیمونو، رگلان، خفاشی و پانچو

(یکی از محبوب ترین سرفصل های دوره نازک دوز زنانه)

60- درس مانتو کیمونو، رگلان، خفاشی و پانچو جلسه اول : درس تئوری پای تخته و توضیح کامل برای یک سانتیمتر اضافه سرشانه در پشت

پیراهن کلوش

61- درس پیراهن کلوش جلسه اول : درس تئوری پای تخته و روی میز برش با پارچه یکبار مصرف

مانتو یقه انگلیسی جدا مردانه به همراه جیب

62- درس مانتو یقه انگلیسی جدا مردانه به همراه جیب جلسه اول : درس یقه انگلیسی جدا مردانه و برش یقه و اوزمان دادن یقه و درس و برش سجاف یقه و برش منحنی و چسباندن کیسه جیب و سجاف جیب و برش روی کاغذ

63- درس مانتو یقه انگلیسی جدا مردانه به همراه جیب جلسه دوم : برش الگوها روی پارچه ها و لایه چسب

64- درس مانتو یقه انگلیسی جدا مردانه به همراه جیب جلسه سوم : دوخت جیب روی تنه

65- درس مانتو یقه انگلیسی جدا مردانه به همراه جیب جلسه چهارم : دوخت برش منحنی در پشت، دوخت سرشانه ها و دوخت دور یقه بالایی انگلیسی

66- درس مانتو یقه انگلیسی جدا مردانه به همراه جیب جلسه پنجم : دوخت یقه و سجاف

67- درس مانتو یقه انگلیسی جدا مردانه به همراه جیب جلسه ششم : برگرداندن سجاف یقه و سنگین دوزی، کامل اتو کردن لباس یقه و دوخت پهلوها

یقه ملوانی

68- درس یقه ملوانی جلسه اول : کار روی میز روی الگوی پشت و جلو و درآوردن یقه روی کاغذ

یقه ب ب

69- درس یقه ب ب جلسه اول : کار روی الگوی روی میز و آماده کردن الگوی یقه

70- درس یقه ب ب جلسه دوم : برش روی لایه چسب، کوباندن روی پارچه، دوخت یقه و اتوکاری

71- درس یقه ب ب جلسه سوم : دوخت یقه ب ب به تنه و تمیز دوزی یقه به وسیله نوار اریب

یقه مردانه پایه جدا

72- درس یقه مردانه پایه جدا جلسه اول : درس تئوری پای تخته (آموزش طرز الگوکشی)

73- درس یقه مردانه پایه جدا جلسه دوم : برش روی میز روی کاغذ الگو و برش تکه سرشانه

74- درس یقه مردانه پایه جدا جلسه سوم : برش روی میز، برش روی پارچه

75- درس یقه مردانه پایه جدا جلسه چهارم : برش لایه چسب یقه، کوباندن به پارچه، برش بلیطی و مچی، دوخت برش سرشانه به تنه جلو و پشت و اتو کردن سجاف جلو

76- درس یقه مردانه پایه جدا جلسه پنجم : دوخت یقه به تنه بطور کامل و توضیح برای دوخت پای لباس

77- درس یقه مردانه پایه جدا جلسه ششم : دوخت مچی و بلیطی

یقه مردانه پایه سرخود

78- درس یقه مردانه پایه سرخود جلسه اول : درس تئوری یقه روی تخته (آموزش طرز الگوکشی)

جادکمه دو فیلتابی

79- درس جادکمه دو فیلتابی جلسه اول : دوخت کامل روی میز

یقه فانتزی

80- درس یقه فانتزی جلسه اول : درس تئوری روی تخته و توضیح لقی یقه

81- درس یقه فانتزی جلسه دوم : کار روی میز، در آوردن سجاف و برش های عمودی

82- درس یقه فانتزی جلسه سوم : دوخت برش های عمودی، لایه چسب کوباندن سجاف و برش پارچه

83- درس یقه فانتزی جلسه چهارم : دوخت یقه فانتزی، دوخت سجاف یقه و تمیزدوزی

یقه چپ و راست

84- درس یقه چپ و راست جلسه اول : درس تئوری پای تخته و توضیحات برای سجاف و لقی یقه

85- درس یقه چپ و راست جلسه دوم : کار روی میز با کاغذ الگو. درآوردن سجاف، برش پارچه و چیدمان الگو روی پارچه

86- درس یقه چپ و راست جلسه سوم : برش سجاف روی لایه چسب و پارچه، دوخت سرشانه ها در تنه ها، وصل سجاف به تنه، اتوکاری

یقه دراپه

87- درس یقه دراپه جلسه اول : آماده سازی الگو و برش پارچه روی میز

88- درس یقه دراپه جلسه دوم : دوخت یقه دراپه

والان های جدا

89- درس والان های جدا جلسه اول : درس والان حلزونی روی تخته

90- درس والان های جدا جلسه دوم : برش کاغذ الگو روی میز

یقه شکاری

91- درس یقه شکاری جلسه اول : درس تئوری یقه پای تخته (آموزش طرز الگوکشی)

یقه فرنچ

92- درس یقه فرنچ جلسه اول : درس تئوری پای تخته (آموزش طرز الگوکشی)

شلوار

93- درس شلوار جلسه اول : درس تئوری پای تخته (آموزش طرز الگوکشی)

94- درس شلوار جلسه دوم : برش پارچه روی میز

95- درس شلوار جلسه سوم : دوخت زیپ شلوار، دوخت پهلو

96- درس شلوار جلسه چهارم : اتوکاری پارچه های شلوار و دوخت کمری

97- درس شلوار جلسه پنجم : کامل شدن کمری و اتوی پای شلوار

آستین رگلان جدا

98- درس آستین رگلان جدا جلسه اول : کار روی میز و اماده سازی الگو روی کاغذ. گذاشتن روی پارچه و توضیحات و برش زدن پارچه

99- درس آستین رگلان جدا جلسه دوم : دوخت جادکمه پارچه ای روی خط وسط جلو، دوخت درز آستین هم در رو و هم در زیر و دوخت پهلوها و اتوکاری

یقه چیندار بالاتنه کیمونو

100- درس یقه چیندار بالاتنه کیمونو جلسه اول : کار روی میز روی الگو، خط کشی و قیچی کردن الگو

101- درس یقه چیندار بالاتنه کیمونو جلسه دوم : چسباندن کاغذ و اوزمان دادن و آماده کردن الگو

102- درس یقه چیندار بالاتنه کیمونو جلسه سوم : کار روی میز. الگوی آماده شده روی پارچه گذاشته شده و برش زده می شود

103- درس یقه چیندار بالاتنه کیمونو جلسه چهارم : بالاتنه ای که قبلا درزهای حلقه آستین و حتی پهلوها دوخته شده را کش دوزی در دور یقه می کنیم

تقوی

سرکار خانم تقوی مدرس آموزشگاه خیاطی با داشتن ۱۷ سال سابقه تدریس آموزشگاهی در شاخه ­های مختلف خیاطی در حال حاضر نیز در تلاش برای کسب علم روز خیاطی هستند. برای این منظور با گذراندن دوره ­های تکمیلی خیاطی و طراحی دوخت شامل نازک­ دوزی، لباس شب و عروس، متدهای خیاطی گرلاوین, مولر، متریک، سیلور، رفع عیوب اندامی و … تلاش نموده­ اند که شرایط مناسبی را برای آموزش خیاطی به هنرجویان مبتدی و نیز به­ روز کردن اطلاعات هنرجویان آشنا با متدهای خیاطی قدیمی ­تر و همچنین انتقال صحیح و با حوصله اطلاعات فراهم نمایند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

6 comments on “دوره نازک دوز زنانه : آشنایی با سرفصل ها

  1. سلام وقتتون بخیر ،دوره ی شلوار الگوی اولیه ی شلوار یا شلوار منزل منظورش هست؟

 1. سلام خسته نباشید ممنونم از کلیپ های فوق العادتون🤗
  ببخشید برای من فقط 2 بخش از نازک دوزی کلیپ هست
  بقیه قسمت هارو هم میزارید تو سایت؟
  یا باید بخریم؟

  1. سلام سارینا جان
   ممنون از نظر مثبت تون
   کلیپ هایی که تماشا کردین برای نمونه هست و بقیه آموزش ها رو باید تهیه بفرمایید.
   البته قابل تون رو هم نداره.

X